Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2017

pannalittle
Zamienił ją w piękny, ale zupełnie rozstrojony instrument, na którym nikt już nigdy dobrze nie zagra. 
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
pannalittle
8289 ef44 390

paintingafterpainting:

Lucy McKenzie

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaathlin athlin
9248 613b 390

1000drawings:

Daydreamer  by Gunseli S.    

pannalittle
4524 22f0 390
Le Petit Soldat (Jean-Luc Godard, 1963)
Reposted fromPoranny Poranny viacalineczka calineczka
pannalittle
4016 eb7f 390
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viaathlin athlin

September 03 2017

pannalittle
1483 656c 390
Reposted from0 0 viacalineczka calineczka
pannalittle
Reposted fromiminlove iminlove viacalineczka calineczka
pannalittle
5351 f74f 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement viaathlin athlin
5406 9627 390

mossfull:

Chloe Dewe Mathews, Shot at Dawn

Reposted fromtwice twice viacalineczka calineczka

August 30 2017

pannalittle
Bywa, że trzeba (...) każdego poranka przekonywać się do sensowności rzeczy najprostszych, zaraz po przebudzeniu, samotnie w łóżku o wiele za dużym mówić do siebie jak pielęgniarka do niedołężnego pacjenta: "A teraz wstaniemy, otworzymy okna, wywietrzymy mieszkanko, umyjemy się"; Róża się boi, bo z czasem może dojść do tego, że przestraszona nagłym bezdechem będzie musiała sobie po kilka razy dziennie przypominać: "Oj, musimy oddychać, jeśli przestaniemy oddychać, to już nie pożyjemy, a przecież chcemy sobie jeszcze trochę pożyć, mimo wszystko, prawda?

 
     
— W. Kuczok, Senność
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viafeatherr featherr
pannalittle
Reposted fromseleneskin seleneskin viamiktoria miktoria
pannalittle
0663 cc0b 390
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viamiktoria miktoria
6466 c420 390
Reposted fromidiod idiod viamiktoria miktoria
pannalittle
8248 9ad1 390
Reposted from0 0 viamiktoria miktoria
pannalittle
5406 9627 390

mossfull:

Chloe Dewe Mathews, Shot at Dawn

Reposted fromtwice twice viamiktoria miktoria
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl